• افرادی که در همایش ثبت نام نموده و کار دعوت به دست آنها نرسیده می توانند با در دست داشتن کارشناسی معتبر در همایش حضور یابند
  • مهلت ثبت نام در همایش پایان پذیرفت.
  • پیش جلسه پنل راهکارهای تجاری سازی در زمینه های ابر در تاریخ ۷ شهریور برگزار شد
  • پیش جلسه پنل راهکارهای توسعه رایانش ابری و مراکز داده در کشور در تاریخ ۴ شهریور برگزار شد
  • اعضای کمیته سیاستگذاری همایش رایانش ابری و تاثیر آن بر اکوسیستم پهن باند کشور تعیین شد

پنل‌های تخصصی

پنل تخصصی راهکارهای تجاری سازی در زمینه های رایانش ابری

مسول پنل: مهندس سلجوقی

اعضای پنل:

جناب آقای دکتر ربیعی

جناب آقای مهندس سعادت

جناب آقای مهندسن مظلوم

جناب آقای مهندس محبوبی

پنل تخصصی بررسی راهکارهای حمایتی از استارتاپ‌ها

مسول پنل: جناب آقای مهندس احمدیان

اعضای پنل:

جناب آقای دکتر محمدیان

جناب آقای دکتر کوه رنگی

جناب آقای دکتر صفری

جناب آقای مهندس خلیقی

جناب آقای مهندس عباسی

پنل تخصصی راهکارهای توسعه توسعه رایانش ابری و مراکز داده در کشور 

مسول پنل: جناب آقای دکتر یاری

اعضای پنل:

جناب آقای دکتر قاسم زاده

جناب آقای دکتر عزمی

جناب آقای مهندس قاجار

جناب آقای مهندس مرتضوی

جناب آقای مهندس جودکی

پنل تخصصی بررسی آثار اقتصادی ظهور نسل‌های جدید ارتباطات دسترسی پهن باند

مسول پنل: جناب آقای مهندس انصاری

اعضای پنل:

جناب آقای دکتر سراییان

جناب آقای مهندس هوشیار

جناب آقای مهندس نخجوانی

جناب آقای مهندس طالبی

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background